Bermbeheer

Wat

In Zingem hebben we ongeveer 110 km bermen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus heel wat kansen.

Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit. Dit besluit komt erop neer dat openbare besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen die hun eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd. Uiteraard zonder het gebruik van pesticiden of herbiciden. 

In 2009 zijn we met de opmaak van een bermbeheerplan gestart. In een eerste fase werden alle bermen grondig geïnventariseerd en geclassificeerd. Parallel werden bodemtextuur, bodemdrainage en verschillende omgevingsfactoren in beeld gebracht. Deze elementen vormden de bouwstenen voor het uittekenen van uitvoeringsgerichte beheersvoorstellen.

De voorstellen houden niet alleen rekening met het beheer van de berm en lijnbeplantingen. Het beheerplan kijkt uiteraard ook naar aspecten zoals veiligheid, verkeersdoorstroming, onderhoud en werking van de verkeers- of waterinfrastructuur.

de basiselementen Van het uitvoeringsplan in een notendop:

Nagenoeg alle bermen en vlot bereikbare langsgrachten worden betrokken in het ecologisch maaibeheer – 2 maaibeurten met onmiddellijke opzuig van het maaisel.

Externen nemen de opdracht nagenoeg integraal voor hun rekening. Dit aanpakken in eigen beheer zou duurder zijn.

Voor de 1e maaibeurt wordt een afwijking van de beperkende maaidata aangevraagd. Vanaf half mei worden vanuit de kern van Zingem de ruigste bermen aangepakt (Scheldevallei). Aansluitend wordt richting Ouwegem gewerkt en we sluiten af in Huise omstreeks 15 juni.

Het tijdstip van de 2e maaibeurt zal ongeveer gelijk blijven – eind september.

Als proef zal bij de 2e maaibeurt bij een paar bredere bermen op een aantal aangeduide plaatsen, maar 1 snede gemaaid worden. Wat overblijft vormt een geschikte overwinterplaats voor talrijke invertebraten (ongewervelden).

weetjes

In onze 110 km bermen werden 219 verschillende plantensoorten teruggevonden. Het gaat hier om een momentopname. Het werkelijke aantal ligt wellicht nog wat hoger.

Bermen vormen ook voor verschillende vogelsoorten een toevluchtsoord – niet direct als broedbiotoop, maar wel als foerageergebied: onder meer de veldleeuwerik, kneu en graspieper werden gespot.

Eerder sporadisch nemen we in de bermen nog zoogdieren waar. Bijvoorbeeld konijnen, hazen, maar ook de bunzing en steenmarter.

Ook in onze gemeente lijden bermen wel eens onder verkeerd gebruik. Herbiciden, bemesting, het omwoelen van bermen, sluikstorten ... zijn niet legale activiteiten die plaatselijk een aanzienlijk negatief effect hebben op het beheer en de doelstellingen.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.