Bezwaar indienen

College van burgemeester en schepenen

U kan schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, hetzij aangetekend, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Dit bezwaar moet u indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, op de datum van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. U motiveert uw bezwaarschrift. Indien u wenst gehoord te worden, vermeldt u dit uitdrukkelijk in uw bezwaarschift.

Rechtbank van eerste aanleg

Tegen de latere beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan u hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.

De termijn voor het indienen van dit beroep bedraagt drie maanden na de aangetekende kennisgeving van de beslissing.

Hof van Beroep

Ook tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan u opnieuw verzet of beroep instellen. Tegen het arrest van het hof van beroep kan u tot slot een voorziening in cassatie instellen. De toepasselijke termijnen zijn één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet of beroep en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie.

Interne zaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Stefanie Vanhessche
09 389 01 43
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.