Landbouwsubsidies

Groenbemesting

Sinds 1997 bestaat er in onze gemeente een subsidiereglement voor het toepassen van groenbedekking of groenbemesting door inzaai van één van de volgende gewassen: 

 • gras;
 • voederwikke;
 • bladrammenas;
 • mosterd;
 • klaver;
 • facelia;
 • snijrogge;
 • snijtriticale.

De subsidie bedraagt € 24,79 per hectare.

De inzaai kan zowel gebeuren in of na bepaalde teelten. Dit gewas kan dan na 31 januari ingeploegd of geoogst worden.

Een dergelijke teelt kan erosie van landbouwgronden verminderen, verbetert eveneens de structuur van de bodem en fungeert als vanggewas voor stikstof dat na de oogst in de grond achterblijft en in de winterperiode uitspoelt.

De toelage wordt toegekend aan land- en tuinbouwers, onderworpen aan de Land- en Tuinbouwtelling, voor gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Zingem. Met een maximum van 33% van de voor akkerbouw in aanmerking komende teelgronden in Zingem.

Aanvraag & reglement

Aanvragen, conform het voorgeschreven formulier, moeten de dienst milieu/mobiliteit/landbouw bereiken uiterlijk op 30 november van het dienstjaar.
Het aanvraagformulier kan u hier downloaden of afhalen bij de dienst grondgebiedzaken. Klik hier voor het subsidiereglement.

Onderhoud en aanleg kleine landschapselementen (KLE's)

Bomen, struiken en poelen kunnen verschillende functies hebben:

 • erosiebestrijding waterhuishouding;
 • ecosysteem;
 • economisch;
 • landschapskarakter.

Ze vormen als het ware de ruggengraat van een gebied.

Om het onderhoud en de aanplant of aanleg van bomenrijen, knotwilgen, hagen of drinkpoelen voor vee te stimuleren heeft de gemeente een subsidiereglement uitgewerkt. De site moet wel gelegen zijn in natuurgebied, parkgebied of agrarisch gebied. Ook woonuitbreidingsgebieden komen eventueel in aanmerking. De aanplanting moet gebeuren met streekeigen boom- en/of struiksoorten.

huise tronken in avondzon 040 (Medium)

AANVRAAG & REGLEMENT

Hier vindt u het subsidiereglement. Download hier een aanvraagformulier.

Grondontledingen

Landbouwers die een grondontleding door een erkend labo laten uitvoeren op landbouwgronden, gelegen op het grondgebied van de gemeente, krijgen een aanmoedigingspremie van € 12,50 per perceel.
Er kunnen per kalenderjaar max. 3 grondontledingen betoelaagd worden.

AANVRAAG & REGLEMENT

Download hier het aanvraagformulier. Hier vindt u het subsidiereglement.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.