Weiput, Kleiputten, Spettekraai

Wat

Weiput en Kleiputten - Grooten Bulck en de Spettekraai worden beheerd door de Vlaamse diensten (het Agentschap voor Natuur en Bos). Net zoals Natuurpunt dit in samenwerking met de gemeente doet voor Grootmeers, maken deze diensten hier werk van een brok genietbare natuur. Zowel voor mensen uit de buurt als voor de inwoners uit de andere gemeenten.

Het zijn eigenlijk plaatsen waar we via een gepaste inrichting en dito beheer de achteruitgang van de natuurwaarden proberen om te buigen. Om zo deze gebieden veilig te stellen voor de toekomst. Zodat ook de generaties na ons nog kunnen genieten van natuur in de omgeving. Stap voor stap kan de Scheldevallei zo verder de waardering en bescherming krijgen als een natuur(recreatief) gebied van bovenlokaal belang.

LIGGING EN BEREIKBAARHeiD

De Spettekraai, de Weiput en de Kleiputten liggen in de hoofdgemeente Zingem in de Scheldevallei tussen de Weistraat en de Schelde. Alle gebieden zijn bereikaar vanaf de Trekweg langs de Schelde. Deze weg is enkel toegankelijk voor niet gemotoriseerd verkeer. De Weiput en de Kleiputten kan u ook bereiken via de Weistraat.

Openbaar vervoer

Via het NMBS-station Zingem kan u op een paar minuten stappen het administratief centrum van de gemeente vlot bereiken. Van hieruit vertrekt het natuurleerpad (8,7 km). Dit pad leidt u doorheen de Scheldevallei. Ter hoogte van de Scheldbrug kan u de Trekweg verder volgen of u kan doorgaan naar de voet van de Scheldbrug en dan de Weistraat nemen. Er zijn diverse vaste buslijnen en een belbus die één of meerder haltes hebben in de gemeente Zingem. Meer info op www.delijn.be.

Auto

Via de N435 tussen Zingem en Nederzwalm. U kan parkeren in de omgeving van de brug over de Schelde (zijde Zingem). Van hieruit kan u vlot of via de Trekweg (alle 3) of via de Weistraat (Weiput/Kleiputten) de gebieden te voet bereiken.

weiput

De Weiput is een Vlaams natuurreservaat van circa 7 ha dat voornamelijk bestaat uit een vijver omrand door een rietkraag die overgaat in een vochtig wilgenstruweel.
De vijver was vroeger een klei- en zandwinningsput die later gedeeltelijk met Scheldeslib werd opgevuld. Na deze ingreep kon de natuur er ongestoord haar gang gaan.

In de open plas in de Weiput groeien waterplanten als gedoornd hoornblad en fonteinkruiden. Verder is ze een waar paradijs voor watervogels als wilde eend, krakeend, waterhoen en meerkoet. Regelmatig scheert de ijsvogel rakelings over het wateroppervlak. In de winter komt de kuifeend in grote aantallen voor.

De oever is begroeid met een dichte rietkraag. Die vormt een geknipt biotoop voor zangtalenten als kleine karekiet, rietgors en rietzanger. Langs de oever jaagt de blauwe reiger op vis en kikkers. Waar het riet overgaat in vochtig wilgenstruweel, voelen de prachtige blauwborst en de sprinkhaanzanger zich thuis.

natuurbeheer zorgt voor dynamiek

Vallende bladeren en plantenresten vullen langzaam maar zeker de open waterplas. Hierdoor breiden de rietkraag en het wilgenstruweel zich uit. Dit proces heet verlanding.
In strenge winters - als de waterplas bevroren is - trotseren arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos de barre kou om het riet pleksgewijs te maaien. De wilgen worden om de tien à vijftien jaar gekapt. Dit verhindert dat de waterplas helemaal dichtgroeit, waardoor de overgang van open water naar rietkraag en wilgenbos behouden blijft.

De kleine karekiet is een typische bewoner van rietlanden. Hij dankt zijn naam aan zijn zang die bestaat uit een serie raspende, korte tonen: ‘karre-karre-karre-tirre-tirre’. Deze vogel keert pas tegen eind april terug uit zijn overwinteringsgebied in Afrika. Hij vlecht zijn nest als een klein platform tussen de rietstengels in.

kijkhut (Medium)

kleiputten grooten-BULCK

Het gebied Kleiputten-Grooten Bulck is circa 4,5 ha en bestaat vooral uit een waterpartij omringd door vochtige wilgenbosjes en een weiland.
Vroeger werd hier klei gewonnen voor de Scheldesteen, een veel gebruikte baksteen in deze streek. Na de ontginning vulden de putten zich opnieuw met grondwater. Vandaag komen er heel wat vissoorten voor zoals zeelt, brasem, blankvoorn en snoek. Geleidelijk gaan deze plassen over in vochtige wilgenbosjes.

Deze vochtige bosjes vinden hun oorsprong in de wijmenteelt van weleer. De jonge takken van de wilgen werden regelmatig gekapt en vakkundig tot manden gevlochten. De stiel stierf echter een stille dood en de wilgenstronken groeiden uit tot een ondoordringbaar moerasbosje. Hier vinden eenden, meerkoeten en waterhoentjes een rustige broedplaats.

Tussen de wilgenstronken zoeken vissen een geschikte plek om te paaien.
Verderop kleuren pinksterbloemen en scherpe boterbloemen in de lente de nog oorspronkelijke laag gelegen weilanden (meersen).

BEZIGE BIJTJES HELPEN IN HET BEHEER

Het weiland wordt jaarlijks gemaaid.
Verder grazen runderen elke zomer zowel in het weiland als in de ruige stukken. Hiervoor werkt het Agentschap voor Natuur samen met een landbouwer. Door maaien en begrazen wordt de bodem in het weiland steeds armer en kan het zich tot een bloemrijk grasland ontwikkelen.

In de ruige stukken knabbelen de runderen aan jonge boompjes en struiken. Zo houden deze grazers het gebied open en verhinderen ze de snelle ontwikkeling tot een dicht bos. De dieren vertoeven vooral op plekken met planten die ze graag lusten. Andere plaatsen laten ze links liggen. Zo creëren ze een mozaïek van open plekken, bloemrijke graslanden en ruigtes.

De blauwborst is een typische bewoner van rietlanden met bosjes en wilgenstruwelen. Hij is een van de meest opvallend gekleurde vogels van onze streken. Hij overwintert in Afrika maar keert al in maart terug om zijn territorium te verdedigen. Dat doet hij met een opvallende zang. Daarom wordt hij ook wel ‘de nachtegaal van het riet’ genoemd.

PEETER BULCK - SPETTEKRAAI

Sinds een drietal jaar beheert het Agentschap voor Natuur en Bos ook Peeter Bulck: een vochtig weiland van circa 3 ha gelegen langs de Spettekraai. Dit gebied kent een heel open karakter.

Voor de avonturiers herbergt de Spettekraai ook een paalcamping. U kan er onder strikte voorwaarden de tent opslaan. Bereikbaarheid, info en voorwaarden vindt u hier.

spettekraai (Medium)

TOEGANKELIJKHEID

Alle gebieden zijn te voet toegankelijk. In natte periodes zullen vaak laarzen noodzakelijk zijn. In de Weiput is er langsheen de waterplas een kijkhut. De Kleiputten zijn toegankelijk via overstapjes (houten treden waardoor u over de omheining kan stappen).

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.