Bedrijventerrein Vogelzang

ligging

In het uiterste noorden van de gemeente, op het kruispunt van de N60 en de N35, werd een ambachtelijke zone/kmo-zone ingekleurd op het gewestplan.

Het betreft een gebied van 14 ha, dat nagenoeg volledig is ingenomen door bedrijven en infrastructuur. Binnen deze zone bevinden zich een achttal regionale bedrijven.
Het bedrijventerrein loopt door op het grondgebied van Nazareth. In het totaal zijn er een twintigtal bedrijven gevestigd.

industriealgemeenindustriezone

rup ambachtelijke zone vogelzang

Omwille van uitbreidingswensen van de bestaande bedrijven, gelegen binnen de kmo-zone, en de vraag naar ruimte voor een lokaal bedrijventerrein onderzoekt de gemeente de mogelijke inplanting van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid aansluitend bij de bestaande kmo-zone. 

Conform de visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en via de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ambachtelijke zone Vogelzang' zal hier gevolg aan gegeven worden. 

Behoeftenonderzoek lokale bedrijvigheid Zingem

Het gemeentebestuur wenst een behoefteonderzoek te voeren onder de (startende) Zingemse bedrijfsleiders, om te peilen naar de nood aan bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid. Ben je ondernemer of wil je een nieuw bedrijf starten en zie je de mogelijkheden in een nieuw lokaal bedrijventerrein in onze gemeente? Neem dan contact op met de Intergemeentelijke Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen (Solva, contactpersoon Koen De Mesel, tel. 053/64.65.25, e-mail: koen.de.mesel@so-lva.be of via de website http://www.so-lva.be