Verkiezingen

WAT

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen vinden plaats om de 6 jaar. In 2018 op zondag 14 oktober.

De deelstatelijke parlementsverkiezingen voor de gewesten en gemeenschappen vinden plaats om de 5 jaar. (2019)

De federale parlementsverkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat om de 5 jaar. (2019)

Europese parlementsverkiezingen vinden plaats om de 5 jaar. (2019)

In België geldt de stemplicht.

VOOR WIE

Iedere Belg, die 18 jaar is, ten laatste op de dag van de verkiezingen, die zich niet bevindt in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, is onderworpen aan de stemplicht.

WAT MOET IK MEEBRENGEN

Op de dag van de verkiezingen meldt u zich in het stembureau aan met uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart.

WAT ZIJN DE STAPPEN

 • elke burger die 18 jaar is, ten laatste op de dag van de verkiezing, ontvangt een oproepingsbrief; deze oproepingsbrief wordt via de post thuis bezorgd;
 • als u geen oproepingsbrief ontvangt, kan u bij de dienst burgerzaken terecht voor een duplicaat;
 • bent u op de dag van de verkiezingen verhinderd, dan moet u volmacht geven aan een andere kiezer om in uw naam te stemmen; het volmachtformulier kan u afhalen bij de dienst burgerzaken;
 • de oproepingsbrief vermeldt de plaats, dag en uur van de stemming; u meldt zich aan in uw stembureau met uw oproepingsbrief en identiteitskaart 

  Bij volgende gevallen kan men volmacht geven aan een andere kiezer:

  1. De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven. → deze personen moeten een medisch attest vragen aan hun dokter om bij de volmacht te voegen. Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezingen zijn voorgedragen mogen dergelijk attest niet afleveren.
  2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
   a) in het buitenland is opgehouden, alsook kiesgerechtigde leden van zijn gezin die met hem aldaar verblijven.
   b) zich de dag van de stemming in België bevindt, maar in de onmogelijkheid is om zich in het stembureau te melden(=wegens werk).
   → deze personen moeten een attest van hun werkgever hebben om bij de volmacht te voegen. 
  3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen → deze personen moeten een attest van de burgemeester van de gemeente hebben waaruit de uitoefening van hun beroep blijkt om bij hun volmacht te voegen.
  4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert → deze personen moet een attest van de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevindt hebben om bij hun volmacht te voegen.
  5. De kiezer die om redenen in verband met geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich naar het stembureau te begeven → deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgeven door de religieuze overheid.
  6. De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden → deze persoon moet een attest van de directie van de instelling waar hij zijn studies doet bij zijn volmacht voegen. 
  7. De kiezer die om andere redenen op de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en bijgevolg in de onmogelijkheid verkeert om zich naar het stembureau te begeven → dit moet gestaafd worden door een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier ) afgegeven door de burgemeester van de woonplaats, na voorlegging van de nodige bewijsstukken (zoals attesten van het reisbureau of verklaring op eer). De aanvraag moet bij de dienst burgerzaken van de woonplaats uiterlijk 12 oktober 2018 voor 11.30u worden ingediend. Het attest en de bewijsstukken moet je dan bij de volmacht toevoegen.
   OPGELET: wie op reis is binnen België moet zijn stemplicht komen vervullen en kan GEEN volmacht geven !!!

Aan wie kan men volmacht geven?

   • Als gemachtigde(volmachtkrijger) kan elke andere kiezer worden aangewezen. De gemachtigde kan zijn hoedanigheid bewijzen door middel van zijn oproepingsbrief.
   • De volmachtkrijger moet ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever mag stemmen.
   • Opgelet: Een Belgische kiezer kan een volmacht krijgen van een EU-kiezer of een Niet-EU-kiezer. Een EU-kiezer en een niet-EU-kiezer kan geen volmacht krijgen van een Belgische kiezer om reden dat deze burgers enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen.
   • Een Belgische kiezer die in het Vlaams gewest woont (maar niet in Antwerpen – daar zijn districtverkiezingen) kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer die in het Vlaamse gewest woont. Voorbeeld: een Belgische Zingemse kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer die bv. In Oudenaarde, Gent, Brussel, Brugge, enz. woont.
   • Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben.
   • Met de volmacht moet men gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

Wat meedoen op de dag van de stemming?

   • Wie bij volmacht voor iemand anders gaat stemmen, dient volgende documenten mee te hebben:
   • zijn eigen identiteitskaart

   • zijn eigen oproepingsbrief

   • de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen

   • het volmachtformulier

   • de nodige attesten (zie punt 1 tot 7)

.

bijzonderheden

Bij bepaalde verkiezingen (gemeenteraadsverkiezing, Europese verkiezingen) kunnen EU- en niet-EU-burgers het kiesrecht aanvragen.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.