Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee

10 juli 2018

PSEUDO-VOGELGRIEP IN ZULTE

Zulte_10km_gemeenten

Er is een geval van pseudo-vogelgriep vastgesteld in Zulte.
Aangezien een deel van Zingem zich in het toezichtsgebied van 10 km bevindt, moeten hier bijkomende maatregelen genomen worden bovenop de reeds gecommuniceerde maatregelen voor het ganse grondgebied (zie onderstaand).

Bijkomende maatregelen van toepassing voor alle professionele pluimveebedrijven en alle hobbyhouders in toezichtsgebied

1. Het verplaatsen van pluimvee is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer van pluimvee over de autosnelwegen of de hoofdlijnen van het spoorwegnet, op voorwaarde dat de dieren niet worden uitgeladen en dat nergens halt wordt gehouden.

2. Het verplaatsen van wedstrijdduiven en andere in gevangenschap gehouden vogels is toegestaan in het toezichtsgebied, maar zij mogen deze zone niet verlaten.

3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Bijkomende maatregelen voor professionele pluimveebedrijven:

1. Elke verantwoordelijke maakt een inventaris op van het pluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan hij afhangt (contactgegevens).

2. Het pluimvee op de houderij moet éénmaal per week, met een tussentijd van minstens vier dagen tussen de onderzoeken, door een bedrijfsdierenarts onderzocht worden. De bedrijfsdierenarts voert bij zijn bezoek een klinisch onderzoek en een telling uit van al het pluimvee op het bedrijf. Voor zover nodig, worden monsters genomen voor laboratoriumonderzoek. Deze noteert zijn bevindingen in het bezoekersregister en tekent dit af.

3. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.

4. Derogaties op het verplaatsingsverbod van pluimvee en broedeieren:

a) Het rechtstreeks vervoer van pluimvee naar een slachthuis aangeduid door de LCE is slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om gevaccineerd pluimvee,
  • het vervoer moet vergezeld gaan van een vervoerstoelating afgeleverd door de LCE,
  • het vervoer moet plaatsvinden tussen 6 en 17 uur.

b) Het rechtstreeks vervoer van eendagskuikens, legrijpe kippen en ander pluimvee, alsook van broedeieren naar een bedrijf aangeduid door de inspecteur-dierenarts, is slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om gevaccineerd eendagskuikens, legrijpe kippen en ander pluimvee, het vervoer moet vergezeld gaan van een vervoerstoelating afgeleverd door een aangenomen dierenarts, overeenkomstig het model bepaald door de LCE;
  • het vervoermiddel en de kratten worden grondig gereinigd en ontsmet vóór het verlaten van het bedrijf van bestemming of in een aangewezen inrichting;
  • vóór de verzending moeten de eieren en de eindverpakkingen worden ontsmet.

c) Andere verplaatsing van pluimvee of broedeieren worden geval per geval beslist door het Agentschap op basis van een gemotiveerde aanvraag.

Algemene maatregelen:

Vanaf maandag 2 juli legt het Voedselagentschap voor een minimale periode van 30 dagen op het ganse grondgebied strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van de vogelsoorten, waarnaar verwezen wordt in de inleiding:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Deze 2 nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.