Verkiezingen 14 oktober 2018 - volmacht

20 september 2018

Zondag 14 oktober 2018: Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen

 • In België is er stemplicht. Iedereen die aan de kiesbevoegdheidvoorwaarden voldoet, moet gaan stemmen.

Toch kan men in bepaalde gevallen volmacht geven aan een andere kiezer:

 1. De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven. → deze personen moeten een medisch attest vragen aan hun dokter om bij de volmacht te voegen. Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezingen zijn voorgedragen mogen dergelijk attest niet afleveren.
 2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
  a) in het buitenland is opgehouden, alsook kiesgerechtigde leden van zijn gezin die met hem aldaar verblijven.
  b) zich de dag van de stemming in België bevindt, maar in de onmogelijkheid is om zich in het stembureau te melden(=wegens werk).
  → deze personen moeten een attest van hun werkgever hebben om bij de volmacht te voegen. 
 3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen → deze personen moeten een attest van de burgemeester van de gemeente hebben waaruit de uitoefening van hun beroep blijkt om bij hun volmacht te voegen.
 4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een gerechtelijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert → deze personen moet een attest van de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevindt hebben om bij hun volmacht te voegen.
 5. De kiezer die om redenen in verband met geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich naar het stembureau te begeven → deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgeven door de religieuze overheid.
 6. De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden → deze persoon moet een attest van de directie van de instelling waar hij zijn studies doet bij zijn volmacht voegen. 
 7. De kiezer die om andere redenen op de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en bijgevolg in de onmogelijkheid verkeert om zich naar het stembureau te begeven → dit moet gestaafd worden door een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier ) afgegeven door de burgemeester van de woonplaats, na voorlegging van de nodige bewijsstukken (zoals attesten van het reisbureau of verklaring op eer). De aanvraag moet bij de dienst burgerzaken van de woonplaats uiterlijk 12 oktober 2018 voor 11.30u worden ingediend. Het attest en de bewijsstukken moet je dan bij de volmacht toevoegen.
  OPGELET: wie op reis is binnen België moet zijn stemplicht komen vervullen en kan GEEN volmacht geven !!!

Aan wie kan men volmacht geven?

 • Als gemachtigde(volmachtkrijger) kan elke andere kiezer worden aangewezen. De gemachtigde kan zijn hoedanigheid bewijzen door middel van zijn oproepingsbrief.
 • De volmachtkrijger moet ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever mag stemmen.
 • Opgelet: Een Belgische kiezer kan een volmacht krijgen van een EU-kiezer of een Niet-EU-kiezer. Een EU-kiezer en een niet-EU-kiezer kan geen volmacht krijgen van een Belgische kiezer om reden dat deze burgers enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen.
 • Een Belgische kiezer die in het Vlaams gewest woont (maar niet in Antwerpen – daar zijn districtverkiezingen) kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer die in het Vlaamse gewest woont. Voorbeeld: een Belgische Zingemse kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer die bv. In Oudenaarde, Gent, Brussel, Brugge, enz. woont.
 • Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben.
 • Met de volmacht moet men gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

Wat meedoen op de dag van de stemming?

Wie bij volmacht voor iemand anders gaat stemmen, dient volgende documenten mee te hebben:

· zijn eigen identiteitskaart

· zijn eigen oproepingsbrief

· de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen

· het volmachtformulier

· de nodige attesten (zie punt 1 tot 7)

Waar kan je blanco volmachten krijgen? (formulier)

 • Op de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur, iedere voormiddag van 8.30u tot 11.30u  en de dinsdag van 13.30u tot 18.45 ).
 • Op de website www.zingem.be
 • Op de website www.verkiezingen.fgov.be

Meer inlichtingen kan je bekomen op bevolkingsdienst@zingem.be of 09/389.01.11

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.