Meerjarenplan 2014-2020

Op 30 januari 2014 stelde de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 vast. In dit plan wordt de beleidsvisie van het gemeentebestuur geconcretiseerd voor de volledige planningsperiode. Het plan bevat beleidsdoelstellingen die tot stand kwamen na een interne en externe consultatieronde, de actieplannen en de acties via dewelke deze zullen gerealiseerd worden alsook de financiële middelen waarmee dit gebeurt.

Zelden zijn de gemeentelijke financiën zo vaak in het nieuws geweest als de laatste maanden. Er zijn veel uiteenlopende factoren die een negatieve invloed hebben op de gemeentelijke financiën. Door de veralgemeende invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in alle Vlaamse gemeenten vanaf 2014, komen de financiële pijnpunten bij de lokale besturen steeds meer tot uiting in hun meerjarenplannen.   De Vlaamse overheid heeft de gemeenten een rapportering opgelegd met een dubbele evenwichtscontrole. Gemeenten moeten er voor zorgen dat al hun uitgaven gedekt zijn door inkomsten. Maar vanaf 2014 moeten ze ook aantonen in welke mate ze in staat zijn hun investeringen te financieren met overschot uit de eigen werking en/of in welke mate ze de lasten van nieuw leningen ter financiering van die investeringen in de toekomst kunnen betalen. Dit tweede evenwichtscriterium wordt de autofinancieringsmarge genoemd. Deze dubbele evenwichtnorm noodzaakt veel gemeenten tot ingrijpende maatregelen zoals het afslanken van het personeelsbestand, inkrimping van de dienstverlening, het terugschroeven van de investeringen, belastingverhogingen, vervreemding van patrimonium, privatisering van dienstverlening, …

Uw gemeente heeft hierop geanticipeerd door zich niet te vergalopperen en steeds een voorzichtig financieel beleid te voeren. Dit beleid kadert in een langetermijnvisie die steunt op een aantal basisprincipes:

· Een zo optimaal mogelijke dienstverlening met een zo minimaal mogelijke inzet van middelen.

· Investeren in functie van de mogelijkheden zonder de toekomst te hypothekeren.

· Maximaal beroep doen op subsidies en middelen van externe partners zoals het Vlaams gewest, Aquafin, de provincie,...

· Permanent zoeken naar win-win situaties en dit zowel op het vlak van de investeringen, als op het vlak van de exploitatie.

De consequente toepassing van deze basisprincipes heeft er voor gezorgd dat de gemeente Zingem in een gezonde financiële conditie verkeert. Daar waar de dienstverlening en de investeringen in de voorbije bestuursperiodes ononderbroken crescendo gingen, zijn de openstaande leningen tot een historisch minimum gedaald.  

De lage schuldenlast zorgt er voor dat de autofinancieringsmarge heel positief is.  Dit maakt het mogelijk om verder te bouwen aan een Zingem waar iedereen zich thuis voelt. En dit zonder verhoging van de aanvullende personenbelasting, zonder verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, zonder opname van leningen, zonder ontslagen van personeel, zonder afbouw van dienstverlening, …

Om dit beleid verder te realiseren werden er in het meerjarenplan 15 beleidsdoelstellingen opgenomen die verder werden uitgewerkt in 51 actieplannen en 140 concrete acties. De belangrijkste krijtlijnen zijn:

· Een efficiënte dienstverlening.

· Beleidsbepaling in dialoog met de burger.

· Een vlotte en veilige mobiliteit.

· Aangenaam wonen, leven en werken.

· Aandacht voor de zwakkeren.

· Duurzaamheid en vrijwaring van het leefmilieu.

De gedetailleerde strategische nota, met de geformuleerde doelstellingen, de uitgewerkte actieplannen en acties alsook de samenvatting van de financiële planning vindt u via Meerjarenplan 2014-2020.  

U krijgt in enkele beelden een zicht op de financiële situatie van de gemeente via het Budget 2018 en de Budgetwijziging 2017.