Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

wat

Steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid bepaalde uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied. En zowel een korte- als een langetermijnvisie hierop uitwerkt.

Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt de basis voor een belangrijk proces dat het gemeentebestuur voert om een bewuste en samenhangende visie op haar grondgebied uit te werken, om een doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid te kunnen voeren.

inhoudelijke samenstelling

Decretaal gezien bestaat een ruimtelijk structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

  • In het informatief gedeelte wordt een analyse gemaakt van de bestaande ruimtelijke structuur en worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten onderzocht. Klik hier om het informatief gedeelte te raadplegen.
  • In het richtinggevend deel wordt de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. Klik hier om het richtinggevend gedeelte te raadplegen.
  • Het bindend gedeelte met de hierin opgenomen bepalingen dient een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel worden geacht om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan. Klik hier om het bindend gedeelte te raadplegen.

De vertaling van de visies die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen zijn, kunnen planologisch uitgewerkt worden via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

raadplegen

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd door de deputatie definitief goedgekeurd op 10 september 2009. Klik hier om de kaartenbundel van het structuurplan Zingem te raadplegen.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.