Openbare onderzoeken ruimtelijke ordening

RUP "PARKGEBIED"

GEMEENTE ZINGEM BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Parkgebied”

Het gemeentebestuur wenst met het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkgebied” een gebied van 24 ha – dat op het gewestplan ingekleurd staat als parkgebied, maar voornamelijk gebruikt wordt in functie van de landbouw – om te zetten naar een agrarische functie. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) vormt hiervoor het referentiekader. In het richtinggevend gedeelte van dit structuurplan wordt gesteld dat het ingesloten gebied ten noorden van de kern van Ouwegem en omsloten door de Ouwegemstraat, Steenoven, Beertegemstraat en Landegemstraat dient opgenomen te worden in een gebied met hoofdfunctie landbouw waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gebied. In het RUP dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan de bevestiging en de versterking van de talrijke kleine landschapselementen (KLE’s) binnen het plangebied teneinde de kwaliteit van de open ruimte en de belevingswaarde ervan te versterken. Ook in het bindend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is de opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Parkgebied” opgenomen.

In voormalige goedgekeurde planningsinitiatieven (RUP “Zonevreemde bedrijven”, RUP “Dorpskern Ouwegem”, RUP “RWZI”) werd reeds Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) ingenomen en ook in toekomstige planningsinitiatieven (RUP “Lokaal bedrijventerrein”, RUP “Containerpark”, RUP “Hofakkersite”) die opgenomen zijn in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zal er nog HAG gebied ingenomen worden door de geplande bestemmingswijzigingen.

In navolging van de Omzendbrief RO/2010/01 van 7 mei 2010 betreffende het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden, waarvoor de bestaande plannen van aanleg en uitvoeringsplannen herbevestigd zijn, dienen de Herbevestigde Agrarische Gebieden zoveel mogelijk voorzien te blijven voor de landbouw. Wanneer er toch een functiewijziging wordt voorgesteld voor dit gebied dienen er maatregelen genomen te worden om het planologisch evenwicht te herstellen.

Het uitgangspunt van onderhavig gemeentelijk RUP is aldus om de (historische en toekomstige) innames van HAG gebied, in gevolge voormelde Omzendbrief RO/2010/01 van 7 mei 2010, te compenseren conform de visie uit het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

In brief van 13 december 2016 heeft het Departement  Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geoordeeld dat het voorgenomen gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Parkgebied” geen aanleiding gaf tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig was.

Als bijlage hiertoe kan u de bekendmaking terugvinden. Klik hier.

De plenaire vergaderingen betreffende het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkgebied” vond plaats op 5 april 2017 waarna de planbundel werd herwerkt conform de gegeven opmerkingen.

De gemeenteraad stelde in zitting van 22 juni 2017 het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Parkgebied” voorlopig vast.

Het college van burgemeester en schepenen handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer bepaald artikel 2.2.14, deelt thans aan de bevolking mee dat gedurende een periode van 60 dagen een openbaar onderzoek wordt gehouden betreffende het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkgebied”.

Dit openbaar onderzoek neemt een aanvang op 14 augustus 2017 en eindigt op 12 oktober 2017.

Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkgebied”, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, omvat een toelichtingsnota, een weergave van de bestaande en feitelijke toestand, een weergave van de juridische toestand, een grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, aangevuld met een nota onderzoek tot m.e.r. en een ontheffingsbeslissing.

Het ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkgebied” ligt gedurende voornoemde periode ter inzage voor eenieder op de Dienst Grondgebiedszaken te Zingem,  Alfred Amelotstraat 53 te 9750 Zingem. 

Dit tijdens de openingsuren, elke werkdag van 8u30 tot 11u30 en dinsdag tevens van 13u30 tot 18u45.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek dienen bezwaren en/of  opmerkingen toegezonden te worden per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Alfred Amelotstraat 53 te 9750 Zingem.

De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

Te Zingem, 23 juni 2017.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

De Gemeentesecretaris.                                                                                 De Burgemeester

Guido MORTIER                                                                                                Kathleen HUTSEBAUT

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.