Planologisch attest

wat

De vergunningverlenende overheid baseert zich voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning op de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Hierdoor is het uitbreiden of herbouwen van een bedrijf niet altijd evident. Dit is zeker het geval voor zogenaamde zonevreemde bedrijven. Maar ook bedrijven die niet zonevreemd zijn, kunnen moeilijkheden ondervinden wanneer zij bijvoorbeeld een loods willen bouwen op een aanpalende grond die in een andere bestemming ligt.

In sommige gevallen kan het ruimtelijk gewenst zijn de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat een bepaald bedrijf haar ruimtelijke ambities kan realiseren. Maar dit kan enkel na een grondige evaluatie van de te verwachten ruimtelijke impact. Door een planologisch attest aan te vragen kan u, als bedrijf, een dergelijke evaluatie aanvragen.

procedure

U maakt een aanvraagdossier op waarin u zeer concreet aangeeft welke ruimtelijke plannen u op korte en op lange termijn heeft. Vervolgens stuurt u de aanvraag voor een planologisch attest naar de gedelegeerd planologisch ambtenaar van het Vlaams gewest.

Als uw dossier ontvankelijk blijkt, krijgt u op een redelijke termijn een planologisch attest waarin de bevoegde overheid (dit kan de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest zijn, afhankelijk van de concrete situatie) zich uitspreekt over de ruimtelijke wenselijkheid van het plan dat u heeft voorgesteld.

resultaat

Bij afgifte van het planologische attest zijn er 3 mogelijkheden als resultaat:

  1. U krijgt een positief planologisch attest als de bevoegde overheid niet alleen belangrijke delen van de bestaande toestand van uw bedrijf wenst te behouden, maar bovendien instemt met de uitbreidingen die u op korte en op lange termijn voorstelde.
    Aan een positief planologisch attest kunnen wel voorwaarden of beperkingen verbonden zijn, waar u rekening mee moet houden. Met het afleveren van een positief attest engageert de bevoegde overheid zich ertoe dat ze binnen een periode van een jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan zal voorleggen aan de adviserende instanties.
  2. Een gedeeltelijk positief planologisch attest krijgt u als de bevoegde overheid niet met alle aspecten van uw aanvraag instemt. Het kan zijn dat ze maar ten dele instemt met de bestaande toestand, of dat ze slechts delen van de door u voorgestelde uitbreidingen op korte of op lange termijn wenselijk acht. De overheid zal binnen een jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, voor de delen van uw aanvraag waar het attest mee instemt.
  3. Een negatief planologisch attest krijgt u als uw bedrijf niet op zijn huidige locatie behouden kan blijven of als de opgelegde voorwaarden zo streng zijn dat uw bedrijf alleen binnen het huidige bestemmingsplan verder kan werken. Het attest zal dan voorwaarden bevatten waarmee u rekening moet houden als u nog verder op de bestaande locatie wil blijven werken. Als u een negatief planologisch attest heeft gekregen, zal er geen ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt om het bedrijf zone-eigen te maken. De constructies en de bedrijfsactiviteiten waarvoor u in het verleden een stedenbouwkundige vergunning heeft gekregen worden niet in vraag gesteld. Het is beter om te overwegen of het nog aangewezen is om uw nieuwe bedrijfsinvesteringen op de huidige locatie te maken.

welk formulier

Het aanvraagformulier kan u op de dienst stedenbouw krijgen. Of u kan het downloaden: klik hier.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.