Subsidies jeugd

Voor het volledige subsidiereglement jeugd: klik hier.

Het subsidiereglement jeugd reglementeert meerdere subsidies:

Voor erkende Zingemse particuliere jeugdverenigingen

  • werkingssubsidie
  • kampsubsidie
  • huisvestingssubsidie eenmalige kosten
  • huisvestingssubsidie vaste kosten
  • kampvervoersubsidie

Voor erkende Zingemse particuliere jeugdverenigingen en begeleiders van de gemeentelijke speelpleinwerking : kadervormingssubsidie

Wat

Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.

De vorming moet georganiseerd zijn door een erkende organisatie.

Subsidieaanvraag

De aanvraag moet gebeuren via dit formulier, dat ten laatste op 15 oktober van het volgende werkingsjaar ingediend moet worden.

Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bijlagen moeten bijgevoegd worden.

De animatoren van de gemeentelijke speelpleinwerking leggen enkel een bewijs van deelname voor.

Wie

De cursist, al dan niet Zingemnaar, is begeleider (leiding die op regelmatige basis de ledenactiviteiten begeleidt + groepsleiding) of wordt begeleider in het betreffend subsidiejaar van een Zingemse erkende jeugdvereniging of is minstens 15 speelpleindagen animator bij de gemeentelijke speelplein-werking.

Voor de betreffende cursus mag geen subsidie aangevraagd en/of ontvangen worden in een andere gemeente.

Subsidiebedrag

-  60% (40% voor de begeleiders gemeentelijke speelpleinwerking) van de deelnameprijs wordt vergoed indien de cursus aanleiding geeft tot het behalen van een erkend attest bv. (hoofd)animator in het jeugdwerk, (hoofd)instructor en indien de cursist het betreffende attest nog niet in zijn bezit heeft.

-  25% van de deelnameprijs wordt vergoed indien de cursus geen aanleiding geeft tot het behalen van een erkend attest.

Per cursist per jaar bedraagt de maximumsubsidie € 125.

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald aan de jeugdvereniging, of desgewenst aan de cursist. De uitbetaling gebeurt jaarlijks eind december van het jaar X+1.

Voor erkende Zingemse verenigingen en individuele jongeren (14-25 jaar) : impulssubsidie artistieke projecten

Wat

Een artistiek project is een activiteit of geheel van activiteiten binnen een artistieke discipline (beeldende kunsten, dans, film en fotografie, muziek, schrijven, theater, zang) of een combinatie van disciplines, al dan niet resulterend in een artistiek product.

Het artistieke product of project stimuleert de artistieke creativiteit van de jeugd. Initiatieven in schoolverband komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Wie

Zowel particuliere Zingemnaren als erkende Zingemse verenigingen die een artistiek product of project willen realiseren voor, door en met (voornamelijk) Zingemse jongeren, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Onder particuliere Zingemnaren wordt verstaan individuele jongeren of groepen van jongeren die op de startdatum van hun project ten minste 14 en ten hoogste 25 jaar zijn.

Subsidieaanvraag

De hoofdverantwoordelijke van de vereniging of de jongere dient een subsidieaanvraag in op een daartoe bestemd formulier.

Ten laatste 1 maand na de aanvraagdatum wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van de beslissing over de subsidiëring. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen subsidiabele uitgaven verzameld worden gedurende één jaar.  

Er moeten ten laatste anderhalve maand na het verstrijken van het betreffende jaar een aantal bijlagen worden ingediend. Op het aanvraagformulier staat vermeld over welke bijlagen het gaat.

Subsidieberekening

Erkende Zingemse verenigingen:

75 % vd bewezen kosten met een maximum van 1.500 EUR

Kosten: huur/aankoop materiaal – huur lokalen – gediplomeerde lesgever – drukwerk – Sabam

Natuurlijke personen 

75 % vd bewezen kosten met een maximum van 200 EUR

Kosten: aankoop verbruiksmateriaal – huur lokalen – gediplomeerde lesgever – drukwerk – Sabam

De subsidie kan slechts eenmalig worden toegekend voor eenzelfde project.

In het jaar dat een erkende Zingemse vereniging een impulssubsidie ontvangt, kan ze geen  werkingssubsidie voor erkende Zingemse vereniging met "jeugdcultuur" als hoofdthema of thema van onderafdeling.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt jaarlijks eind december van het jaar X+1. 

Voor erkende Zingemse verenigingen met "jeugdcultuur" als hoofdthema of thema van onderafdeling : werkingssubsidie

Wat

De werkingssubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking van erkende Zingemse verenigingen die “jeugdcultuur” als hoofdthema hebben alsook van erkende Zingemse verenigingen die binnen hun werkingssfeer een structurele jeugdcultuurwerking hebben.

De jeugdwerking heeft tot doel de culturele of artistieke ontplooiing van de jongeren te versterken.

Onder een vereniging met een structurele jeugdcultuurwerking wordt verstaan een vereniging die per kalenderjaar minstens 10 activiteiten (lessen, repetities, …) aanbiedt voor de doelgroep 3-25 jaar met jeugdcultuur als thema.

Wie

Erkende Zingemse verenigingen met “jeugdcultuur” als hoofdthema of thema van onderafdeling.

Subsidieaanvraag

De hoofdverantwoordelijke van de vereniging dient een subsidieaanvraag in op een daartoe bestemd formulier.

Ten laatste 1 maand na de aanvraagdatum wordt de vereniging op de hoogte gesteld van de beslissing over de subsidiëring. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen subsidiabele uitgaven verzameld worden vanaf 1 september van het subsidiejaar.

Er moeten ten laatste op 15 oktober van het volgende werkingsjaar een aantal bijlagen worden ingediend. Op het aanvraagformulier staat vermeld over welke bijlagen het gaat.

Subsidieberekening

75 % vd bewezen kosten met een maximum van € 750/vereniging

Kosten: huur/aankoop materiaal – huur lokalen – gediplomeerde lesgever – drukwerk - Sabam

Voor het jaar dat een impulssubsidie artistieke projecten wordt aangevraagd, kan deze werkingssubsidie niet worden toegekend.

Uitbetaling         

De uitbetaling gebeurt jaarlijks eind december van het jaar X+1.

E-loket

Kadervormingssubsidie jeugdwerk - aanvraagformulier
Aanvragen via formulier