Bibliotheekreglement

Inleiding

Iedereen mag vrij gebruikmaken van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zingem. De collectie, de dienstverlening en de uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan alle behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de hele bevolking.

Lidmaatschap

Om in te schrijven moet de identiteit worden bekendgemaakt. Jongeren onder de 14 jaar moeten de toestemming van ouders of voogd hebben. Personen die tijdelijk in België verblijven, betalen een waarborgsom van € 25. Die wordt terugbetaald zodra u het lidmaatschap stopzet. Bij de inschrijving krijgt u gratis een lenerskaart. Bij verlies ervan betaalt u € 2,50 voor de vernieuwing.

Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis.

Ontleningen

 • het lenen van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek is gratis;
 • de uitlening geldt voor drie weken; in juli en augustus is dit voor vier weken;
 • wanneer de werken niet door iemand anders zijn gevraagd, kan de uitleentermijn worden verlengd; de maximale uitleentermijn bedraagt evenwel 9 weken; 
 • u mag in principe maximaal 10 boeken en/of strips en/of tijdschriften, 5 cd’s en 5 cd-roms tegelijk in uw bezit hebben;
 • voor het ontlenen van cd’s wordt een leengeld van € 0,50 per schijfje gevraagd;
 • het ontlenen van cd-roms en taalcursussen is gratis; 
 • het ontlenen van een informatieve dvd of een dvd met een educatief karakter, is gratis; 
 • voor een film of tekenfilm wordt een leengeld van € 1,25 gevraagd; de uitlening geldt eveneens voor drie weken;
 • als de werken te laat worden teruggebracht, moet per cd-schijfje en per boek en/of strip en/of tijdschrift, per cd-rom en per taalcursus en per week of deel van een week € 0,25 boete worden betaald;
 • de kosten voor het verzenden van de maningsbrieven vallen ten laste van de gebruiker en bedragen € 0,75 per brief; bij de vierde maningsbrief betaalt u in totaal € 5 administratiekosten;
 • de werken mogen niet aan andere personen worden doorgegeven;
 • de ontlener is persoonlijk verantwoordelijk voor het ontleende; bij verlies of beschadiging wordt een schadevergoeding geëist, evenals de kosten voor het eventueel herverwerken of herbinden van het werk;
 • bij verlies van een deel (bijlagen, instructieboekjes, tekstboekjes …) of het geheel van het werk, wordt de aankoopprijs van het werk aangerekend, vermeerderd met de administratiekosten; deze bedragen minstens € 5;
 • de lener die een werk verliest, kan er ook voor opteren om het zelf opnieuw aan te kopen en aan de bibliotheek terug te geven; 
 • indien schade aan een werk wordt vastgesteld, dient de verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan te worden verwittigd vooraleer het werk de bibliotheek verlaat; zo niet is degene die het werk in zijn bezit krijgt aansprakelijk voor de schade.

Reservaties

 • een uitgeleend werk kan kosteloos gereserveerd worden;
 • een lener kan via www.mijnovinob.be zijn ontleende werken consulteren en deze werken tevens verlengen of reserveren; net zoals u de werken kan verlengen per telefoon of via e-mail;
 • ook een werk dat niet tot de collectie van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zingem behoort, kan u aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer; de kosten hiervoor moeten worden betaald, ook als u het werk niet afhaalt; we rekenen een forfaitaire prijs van € 2,00 aan, tenzij anders vermeld.

Leeszaalwerken

 • referentiewerken, dagbladen en het laatste nummer van tijdschriften, kunnen niet ontleend worden; u kan ze wel raadplegen in de leeszaal;
 • de gebruiker van de leeszaal moet een lidkaart hebben;
 • in de bibliotheek mag niet worden gerookt, gegeten of gedronken; er mag geen lawaai worden gemaakt om de gebruikers die er werken of studeren niet te storen;
 • voor hulp, begeleiding of informatie kan u altijd een beroep doen op het personeel;
 • bij inschrijving ontvangt iedereen een exemplaar van dit reglement; 
 • het aanvaarden van de lidkaart betekent het reglement te kennen en te aanvaarden;
 • adresveranderingen moet u zo vlug mogelijk doorgeven;
 • personen die zich niet aan de voorschriften houden, kunnen, op voorstel van de bibliothecaris, door het beheerorgaan worden uitgesloten tot het gebruik van de bibliotheek;
 • onverwachte sluitingsuren worden tijdig bekendgemaakt.

Alle in dit reglement niet voorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Bibliotheek

Kwaadstraat 13
9750 Zingem
Hans Van Hoecke
Dorine Van Renterghem
09 383 57 77
09 389 01 49

Openingsuren

ma

18.00

-

20.00 u.

woe

14.00

-

17.00 u.

do

18.00

-

20.00 u.

vrij

17.00

-

19.00 u.

za

9.00

-

12.00 u.